דו''ח ביצוע פעילות - טופס מס׳ 2

במסגרת תכנית "מפגשים להצלחה"

להלן הנחיות לביצוע הפעילות:

לכבוד

הקרן לקידום מקצועי 


אנא מלאו טופס זה בקפידה לאחר קיום התכנית
הטופס משמש כאסמכתא לביצוע התשלום לגוף המבצע.

הערות :

הילה קבני
מנהלת פרויקט